ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διαθέτοντας την απαιτούμενη εξειδίκευση, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα αξιόπιστων υπηρεσιών και αναλαμβάνουμε τη νομική υποστήριξη όλων των εταιρικών τύπων (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.) και συγκεκριμένα: 

  1. Συστάσεις, λύσεις (με ή χωρίς δικαστική απόφαση), τροποποιήσεις προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο, παραστάσεις σε Γενικές Συνελεύσεις και σύνταξη πρακτικών, αυξήσεις / μειώσεις κεφαλαίων και ειδικά ζητήματα αυτών, κήρυξη άκυρων Γενικών Συνελεύσεων.
  2. Νομική υποστήριξη και πλήρης ενημέρωση σχετικά με το νέο τρόπο σύστασης εταιρειών – «Υπηρεσία Μιας Στάσης».
  3. Μετασχηματισμούς, εξαγορές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις, αποσχίσεις εταιρειών, ελέγχους περιουσιακών στοιχείων.
  4. Άσκηση εταιρικών αγωγών, αντικατάσταση Δ.Σ., ζητήματα εκκαθάρισης εταιρειών, ειδικά ζητήματα μετόχων μειοψηφίας, συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Δ.Σ.
  5. Πτώχευση εταιρειών, διαδικασία εξυγίανσης.
  6. Σύσταση off shore εταιρειών, εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην ημεδαπή, ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων. 
  7. Ίδρυση σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών. Πλήρης νομική υποστήριξη σχετικά με τροποποίηση των καταστατικών τους. Διαχείριση ιδρυμάτων και ενημέρωση περί της ειδικής νομοθεσίας που διέπει τις διάφορες κατηγορίες.